Kurs „zoopsycholog”

 

UMOWA

 

Umowa zawarta w dnia.................................    pomiędzy:

.............................................................................

zamieszkałym .........................................................

zwanym/a dalej Uczestnikiem.

a   

niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego Europejskie Studium Praktycznego Zielarstwa i Wiedzy Przyrodniczej (ESPZiWP), wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej (kształcenie ustawiczne” w Starostwie Powiatu Grodziskiego pod nr 12, reprezentowanym przez  właściciela Tomasza Kosińskiego, zwaną dalej Organizatorem.  

 

Umowa jest treści następującej:

 

Uczestnik zleca, a Organizator przyjmuje do realizacji przeprowadzenie kursu „Zoopsycholog” – na zasadach ujętych w Regulaminie Uczestnictwa w Kursie. 

Uczestnik wysyłając wypełniony swoimi danymi formularz zgłoszenia i podpisaną umowę, potwierdza, iż zna i akceptuje program kursu i zasady ujęte w Regulaminie Uczestnictwa Kursu.

 

Koszt kursu wynosi ............. PLN

Opłata będzie wniesiona jednorazowo / sukcesywnie według harmonogramu (zaznaczyć właściwe)

 

Po zaliczeniu modułów, napisaniu i obronie pracy końcowej, oraz zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

  

W przypadku nie wywiązania się przez uczestnika z zasad zawartych Regulamin Uczestnictwa w Kursie, zostanie on wykreślony z bazy placówki, a niniejsza umowa zostaje rozwiązana, bez uprawnień do roszczeń wobec organizatora.

W przypadku rozwiązania umowy z winy organizatora, dotychczas wpłacona kwota zostanie zwrócona Uczestnikowi.

 

Organizator - ESPZiWP– właściciel Tomasz Kosiński, oświadcza iż jest placówką niepubliczną

i prowadzi nauczanie w formie kursów (w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. z 1996r. nr 67, poz.329 z późn. zm.).

   Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, na potrzeby kursu i w ramach działalności placówki

 

..................................................                                        ………………………………..

Uczestnik                                                                                                Organizator