Kurs „treser psów”

 

UMOWA

 

Umowa zawarta w dnia.................................    pomiędzy:

.............................................................................

zamieszkałym .........................................................

zwanym/a dalej Uczestnikiem.

a   

niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej (ESPZiWP), wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej „kształcenie ustawiczne” w Starostwie Powiatu Grodziskiego pod nr 12, reprezentowaną przez właściciela Tomasza Kosińskiego, zwaną dalej Organizatorem.  

 

Umowa jest treści następującej:

 

Uczestnik zleca, a Organizator przyjmuje do realizacji przeprowadzenie kursu „treser” – na zasadach ujętych w Regulaminie Uczestnictwa w Kursie. 

Uczestnik wysyłając wypełniony swoimi danymi formularz zgłoszenia i podpisaną umowę, potwierdza, iż zna i akceptuje program kursu i zasady ujęte w Regulaminie Uczestnictwa Kursu.

 

Koszt kursu wynosi 3600 PLN

Opłata wniesiona jednorazowo / opłata będzie wnoszona sukcesywnie wg harmonogramu* (niepotrzebne skreślić)

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

Kurs składa się z części w eleraningu i części stacjonarnej (zajęcia praktyczne) w ośrodku szkolenia, z którym Placówka współpracuje.
Czas trwania kursu: do 1 roku (czas na zaliczenie obu części). 
Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zajęć praktycznych jest zaliczenie części teoretycznej w elerningu (egzamin teoretyczny - test kontrolny).
Jeśli w trakcie zajęć praktycznych prowadzący stwierdzi , ze uczestnik nie opanował w stopniu wystarczającym podstaw teoretycznych, wówczas egamin teoretyczne będzie powtórzony

za dodatkową opłatą (100zł), na miejscu w osrodku szkolenia lub w placówce. 

 

W przypadku nie wywiązania się przez uczestnika z zasad zawartych Regulaminie Uczestnictwa w Kursie, zostanie on wykreślony z bazy ośrodka, a niniejsza umowa zostaje rozwiązana.

 

W przypadku nie wywiązywania się z zadań przez prowadzącego zajęcia, uczestnik zawiadamia o tym fakcie właściciela placówki określonego w umowie.

 

Organizator - Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej (ESPZiWP) – właściciel Tomasz Kosiński, oświadcza iż jest placówką niepubliczną i prowadzi nauczanie w formie kursów (w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. z 1996r. nr 67, poz.329 z późn. zm.).

   Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, na potrzeby kursu i w ramach działalności placówki.

 

 

..................................................                                              ………………………………..

Uczestnik                                                                                                                     Organizator